0 Menu

Fan Fryslans Ferline (2017)

15.00

Acoustic Album

1: Fan Fryslans Ferline
2: Ravens
3: Tjoch Op
4: Slach By Warns
5: Hva Faen!?
6: Magna Frisia
7: Thuners Fjoer
8: Oer De Runen
9: Deat Lun
10: As de Loften Brekken
11: Hymirs Tsjettel
12: Hadagrims Fertriet